Company | 2 MIN READ

Riada utsett till Gasellföretag!

Riada är ett av de snabbaste växande företagen i Sverige
– ett Gasellföretag!

Gasellerna skapar nya jobb och inspirerar andra företag att växa.

Varje höst utser Dagens industri Sveriges gasellföretag, alltså de företag som har vuxit snabbast i Sverige de senaste tre åren, varje år klarar bara ett fåtal av Sveriges företag Dagens industris Gasellkriterier.

Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

Ett Gasellföretag har:

⇒  omsatt minst 10 miljoner kronor det senaste räkenskapsåret,

⇒  minst tio anställda,

⇒  minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret,

⇒  under samma period minst fördubblat sin omsättning, och ökat den varje år.

⇒  ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren,

⇒  vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner,

⇒  i övrigt sunda finanser.


Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan på 1980-talet visade han att det är de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från ekonomins elefanter som alltid måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen. Dessutom skiljer sig Gasellerna från de allra minsta företagen, som jobbar för brödfödan och inte i första hand strävar efter att växa. Gasellerna är näringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna är hårda. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.


In English

Riada is one of the fastest growing companies in Sweden
- A Gazelle!

Gazelles create jobs and inspire other businesses to grow.

Every autumn Dagens Industri awards the Sweden gazelles - the companies that has grown rapidly in Sweden the past three years.

Less than 0,5% of the Swedish companies makes the cut.

There is always the company's four most recent annual financial statements that form the basis for the Gazelle survey.

A Gazelle has:

⇒ 10 million turnover in the last financial year,

⇒ at least ten employees,

⇒ at least doubled its turnover, if you compare the first and the last fiscal year,

⇒ in the same period at least doubled its turnover, and increased it every year.

⇒ a positive operating profit for the four financial years,

⇒ grown organically, not through acquisitions or mergers,

⇒ otherwise healthy finances.


The concept of Gazelles was created by the American researcher David Birch. Already in the 1980s, he showed that it is the small fast-growing companies that create most new jobs. Gazelles is the business dynamic interlayer. But the criteria are stringent.

Originally published Sep 23, 2014 5:52:07 PM

Topics: Company