Consulting | 2 MIN READ

Kravhantering i förändring - Del 1: Kravdokument på delade diskar

Bakgrund

Kundernas behov förändras och nya behov skapas i allt snabbare takt, att snabbt kunna anpassa sin affärsmodell och sin produkt/tjänst för att möta nya krav är en viktig konkurrensfaktor. Användare och beställare ställer allt högre krav på kvalitet, smekmånaden är över, produkter/tjänster som inte fungerar åker ut. Förhållandet mellan användare och leverantörer blir allt mer jämställt, missnöjda kunder kan snabbt sänka en produkt.

Kraven på de verktyg och metoder som används för att hantera krav förändras i takt med att omvärlden förändras. Kravdisciplinen blir allt mer integrerad med närliggande processer som test, utveckling och projektledning, allt för att minimera ledtiden från beställning till leverans och för att kunna säkerställa kvaliteten då kravbilden ständigt förändras.

Men hur möter de verktyg som idag används för kravhantering upp mot den ändrade kravbilden? Vilka problem får man om de verktyg och metoder man använder för att hantera sina krav inte möter upp mot kraven?

Detta är första delen i en serie bloggposts där jag har försökt göra en sammanställning av några typiska verktygsuppsättningar och de möjligheter och utmaningar de ger. Först ut är en klassiker!

 

Kravdokument på delade diskar

Format: MS Word + MS Visio
Delning: På delade diskar.
Versionshantering: Nya versioner skapas genom att skapa en kopia av föregående version.
Status: På dokumentnivå genom att flytta dokumentet till rätt mapp.
Unik numrering av krav: Ingen
Spårbarhet krav: Referenser till kravdokument i underliggande kravdokument.
Spårbarhet utveckling: Referenser till kravdokument i designdokumentation.
Spårbarhet test: Referenser till kravdokument i testfall.
Spårbarhet ärenden: Referenser till kravdokument i ärenden.
Kommunikation: E-mejl och/eller chatt som inte sparas.

Att endast referera till kravdokument ger inte tillräcklig spårbarhet för att kunna hantera en snabb förändringstakt. Man missar helt möjligheten att kunna analysera förändringar "top-down", dvs med kraven som ingång då spårbarheten bara går att följa nedifrån. Att spårbarheten är på dokumentnivå gör det dessutom ganska svårt att analysera att alla krav är täckta.

Att sätta status på dokumentnivå gör ofta att man tvingas förhandla, granska, och godkänna fler krav i varje iteration än vad som faktiskt behövs för att börja utveckla. Det försenar implementationsstarten och leder till att vi tvingas underhålla krav som inte ger något mervärde.

När man versionshanterar dokumentation genom att skapa en kopia av dokumentet finns det en stor risk för att man medvetet eller av misstag skapar flera parallella versioner. Följden blir att förändringar inte slår igenom överallt. I praktiken blir det ännu svårare eftersom man ofta tvingas skicka dokumenten via e-mejl till intressenter som inte har tillgång till de delade diskarna.

Min slutsats: Detta sätt att hantera krav håller på att dö ut. Det fungerar nämligen bara så länge kraven inte förändras och produkter/tjänster vars krav inte förändras överlever inte så länge på en konkurrensutsatt marknad.

I nästa bloggpost kommer jag att titta på hur kravdokument i dokumenthanteringsverktyg + spårbarhetsmatris står sig.

Originally published Feb 6, 2015 9:56:07 AM

Topics: Consulting